Mostrando entradas con la etiqueta armela. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta armela. Mostrar todas las entradas

Les armeles

http://aguelosebeta.blogspot.com/2017/08/les-armeles.html

Les armeles

An aquells tems, no ñabie tans armelés com ara, que ya casi li fan sombra a les oliveres, en número y producsió. Posiblemen per lo preau del oli de estos añs pasats, la chen ha arrencat moltes oliveres, algunes verdades monumens, quína llástima, y a cambi han plantat armelés, perque pareisie que tindrien mes producsió, menos problemas, mes fásiles de cullí, uns mesos avans que les olives, en menos penalidats, y a lo milló hasta se pagarien més.
Ójala que sigue aisí, yo sol vull lo milló pa la chen de l’Aldea.
Pero tornem an aquells tems. Les armeles se cullien al final del estiu, a partí de finals de septembre.
La forma de culliles y los ferramens eren los mateisos que los de les olives. Les borrasses, los ganchos, les batolles, los cabassos, los sacs y les escales.
Les escales casi sol se empleaben les normals, pos los armelés solien sé uns albres, encara que ñabie alguns ya prau alts, sempre eren mes menuts que les oliveres, que ya tos hay dit que algunes eren mol grans.
Algúns armelés, estaen en creisimen, y se podien cullí en les mans; y sino en los ganchos, desde an tiarra, ere prau.
Inclus, los michans (medianos) se cullien, tamé desde en tiarra, en los ganchos grans y en les batolles. An aisó radé se li diebe “abatollá” les armeles. O abatollá un albre. No faen falta les escales y se fae en les batolles. Aquí casi se empleaben més que a les olives, allí, salvo algún cas especial, sol se empleaben pa repasá les oliveres, pa veure si se habíe quedat alguna oliva al albre y tirala, encara que algún camí tamé les utilisaren pa achudá als cullidós de les escales.
Según ting entés los armelés menuts eisien borts (bordes) y ñabie que empeltals (injertarlos) pa que donaren bones armeles. Sino se haguere fet aisí, les armeles que hagueren donat, hagueren segut tamé amargues.
No sé si sabeu que lo empeltamen se podie fe sobre un albre menut que habíe nascut armelé, y tamé sobre uns atres que habíen nascut com a presegués, presquilleres o pareguts. Se empeltabe una rama en un ull,y cuan prenie (tomaba) se tallaben les atres. A voltes esta operasió ñabie que fela varios camins, pos no prenie a la primera.
En esta operasió de empeltá se faen maravilles o barrabasades, segón se miro, se podie empeltá una rama de una clase y unes atres de un atra y entonses l’albre, cuan fore gran, donarie frutes de varies clases.
Y aisó que yo de estes coses casi no me enrecordó, pero podeu parlá en algú de la vostra familia o del vostre poble y tos contará los miracles (milagres) que faen y que se poden fé.
De armeles ne ña de dolses y amargues. Les dolses poden sé de clasca (cáscara) blana o molla y dura.  Les de dura a l’Aldea se solien cullí de desmayo, llargueta y marcona.
Cuan ya estaen madures les molles se podien aubrí en les dens y pa chafá les dures fae falta una masola o un martell.
Ademés de les dolses, tamé ñabie algún armelé que donabe armeles amargues, eises se venien pa algunes fabriques de medicamens o pa fé cremes p’al cos.
Ñabie que está penden pa culliles al milló momén, cuan la pell se podie separá be de la clasca, si se pasaen costae mol llimpiales, inclus se empeaben los cuchillos pan aisó, perque se resecae y se agarrae; estabe mol pegada, y si estae masa viarda, no ñabie manera de despegá la pell viarda, o t’emportabes la clasca que encara estabe tiandra y se quedae l’armela al aire, ya no valie pa vendre.
Cuan les armeles encara estaben viardes, mol viardes, un tems después de disá de se flos y convertís en armeles, cuan lo gallo (l’armeleta) ere tendreta com la aigua, se podien cullí y eren mol bones crugues o bañades en mial. Minchanteles, tal com les cullies, en pell y tot.
Penso que es perque naisien milló y los albres eren mes forts, per lo que aconsellaben plantá armeles amargues, pa fe plantes y después, cuan habíen crescut un poc, trasplantals al campo y empeltals de la variedat que se vullguere.
Les armeles cullides, normalmen se replegaben en cabasos y se posaen en sacs, después a casa se descloscaben a má y les pells se replegaven pals bestiás.
Les armeles llimpies se disaben secá damún de uns cañisos un tems y después sen disaben unes poques pa casa y les demes se venien, casi totes pa la sona de Valensia, pa fe terró, encara que algún camí tamé sen van endú pa envíales al estranché.
Se diu que algunes de les pastes que se fan a esta tiarra venen del tems dels moros.
Les armeles se empleaben pa guisá y pa fé pastes: armelats, carquiñolis, cocs, etc. Y pa fé tota clase de terró: del dur, del blan, marsapá, guirlache, etc.  A la casa del Agüelo se fae de una manera casera terró del dur, marsapá, guirlache y terró de sucre en armeles.
A l’Aldea tamé se faen armeles rostides en sal, se podien fé frechides a la paella o rostides en una llanda, be al forn de casa o al del poble, en este rade cas la llanda solie sé més gran y tenie mes cantidat de armeles Ademés estaen les armeles garrapiñades: se pelaen, se remullaben en aigua y se pasaen per sucre (azúcar), después se frechien y se disaben a refredá. Una gloria, més.
Les parts de l’armela eren los dos gallos de la armela y la punteta, tot asó estae embolicat en pell, después la clasca y la pell que revestie la clasca.
Se aprofitave tot, los gallos se minchaven, les clasques p’al foc y la pell p’al bestía.
Dintre de la clasca, estabe la armela, si li llevabes la pell, te trovaes en los dos gallos de la armela y l’ullet, que ere la punteta que ñabie entre los dos gallos a la part, prima, de dal.
Cuan se plantae la armela, se fae en clasca, sense la pell, al tems la clasca se ubrie y eisie una fulleta de una planteta menudeta, aisó ere lo ullet, de ahí eisien les arrails, mentres tan los dos gallos servien de alimen hasta que les arrails tingueren forsa, se clavaren bé a la tiarra y escomensaren a chupá humetat y alimens.
Un miracle (milagre) mes de la naturalesa, de un ullet tan menudet eisie una planta tan gran. Que maravilla sabé estes coses y veureles fense realidat al campo. Que té que ñaure algo o algú, Deu o qui sigue paque pason estes coses. Y tu u pots veureu. Disfruta de aisó.

FIN.