Un amic, un café.


Un amic, un café, lo Cid campeadó

Estos díes atrás hay pres un café en un gran amic meu que ademés parle en Chapurriau y aparéis mol a subín per esta paret.
Entre moltes més coses me va insistí en que seguisca escribín.

Yo li vach di que ademés de vell, soc com un pau sec, agotat, se me ha acabat lo aiguamoll que alimentáe lo meu cap; se me han acabat les idees, ya que la machoría dels asuntos ya los hay tratat y ya no se men ocurrisen uns atres. Y los agüelos del atre costat se han tornat muts. Ya nols sentisco a la bora de la orelleta.
Teníe que tindre en conta que pa un home que no es escritó, fé més de sen charrades y escriure dos llibres, ya hay cumplit.
Algúns de vatres me hau aconsellat que torná a posá a la paret algúns dels treballs vells, pos ñá molta chen nova que no va arrivá a tems de llichí les primeres charrades.
Estos díes hay mirat “Sidi” de Arturo Pérez Reverte y ham vist que están fén una película rodánla per lo nostre terreno, les dos coses se referisen al Cid.
Entonses entre unes coses y les atres se me ha ocurrit torná a posá un treball de fá dos añs en que parlaba dell.
Enrecordeuteu que está fet mol abáns del llibre de Arturo y de eisa película que ara están rodán.
Lo treball, ya perdonareu, es un poc presumit, vach intentá buscá les arrails del meu apellit: ARRUFAT. Casi la machoría me hu hay inventat.
Pa demostrá que es original, hay disat los díes en que vach posá cada charrada.
Que dingú busco coses rares, sol es pa pasá lo rato y hasta pot sé que tingue algún garramanchó (garabato).
De totes maneres sol serán siat o vuit díes.